Projekt Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja
Kampania na rzecz poprawy
małej retencji na obszarach wiejskich
Kampania na rzecz poprawy
małej retencji na obszarach wiejskich
Home » Oferta

O Retencji / Oferta

Zasoby wodne Polski w porównaniu z innymi krajami europejskimi są niewielkie i w dużym stopniu zależą od opadów, zalicza się tu wody powierzchniowe w rzekach, jeziorach i zbiornikach wodnych oraz wody podziemne.

Obecny stan zasobów wodnych w kraju jest wynikiem m. in. nieprawidłowo prowadzonych działań melioracyjnych w rolnictwie i leśnictwie w latach powojennych oraz zauważalnych w ostatnich latach zmian klimatu, co spowodowało:

  • nasilenie się zjawisk ekstremalnych tj. susze i powodzie

  • zwiększonego zagrożenia pożarowego terenów leśnych i rolniczych

  • spadek poziomu wód gruntowych

  • przesuszenia siedlisk

  • zwiększenie szybkości odprowadzania wody

  • zmniejszenia powierzchni terenów podmokłych

  • zaburzenia podziemnego zasilania źródlisk

  • obniżenie zdrowotności drzew

  • zaniku różnorodności biologicznej

 

Ochroną przed zjawiskami ekstremalnymi miały stać się duże zbiorniki retencyjne. Jednak stosunkowo niewielka całkowita ich pojemność, wynosząca ok. 4 mld m3, stanowiąca niespełna 6% objętości średniego rocznego odpływu z wielolecia nie daje pełnej możliwości ochrony przed powodzią i suszą, a także nie gwarantuje odpowiedniego zaopatrzenia w wodę. Możliwości retencyjne sztucznych zbiorników wodnych w Polsce są zatem bardzo niewielkie.

Dlatego tak istotne jest lokalne zachowanie istniejących, zwłaszcza niewielkich obszarów wodno-błotnych lub ich odtworzenie poprzez dziania małej retencji.

Mała retencja polega na gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach poprzez zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.

Na terenach nizinnych mała retencja polega głownie na zwiększaniu możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałaniu suszy i powodzi. Na terenach górskich mała retencja ma na celu przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych.

Działania małej retencji mają na celu likwidację przyczyn i skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych poprzez spowalnianie odpływu wody na terenie całego kraju, minimalizację skutków suszy, przeciwdziałanie powodzi i odtworzenie lub zachowanie istniejących obszarów wodno-błotnych m.in. poprzez wspieranie pro-środowiskowych metod retencjonowania wody tj. zachowanie naturalnych 'zbiorników retencyjnych', renaturyzacja siedlisk podmokłych, czy integracja działań różnych podmiotów pozwalająca na uzyskanie efektu ekologicznego.

OFERTA FUNDACJI EKOLOGICZNEJ "ZIELONA AKCJA"

Edukacja dla małej retencji

Fundacja realizuje działania edukacyjne z zakresu małej retencji dotyczące szkoleń, warsztatów, kampanii informacyjnych i środowiskowych inicjatyw społecznych. Wspiera działania samorządów, podnoszące potencjał retencyjny lokalnie i regionalnie.

Adaptacja do zmian klimatu

Fundacja współpracuje z gminami w zakresie opracowania lokalnych diagnoz klimatycznych, planów adaptacji do zmian klimatu, prowadzenia warsztatów, debat i dyskusji poświęconych poszukiwaniu optymalnych rozwiązań,  prowadzenia  kampanii informacyjno-edukacyjnych skierowanych do mieszkańców, podejmowania lokalnych inicjatyw adaptacyjnych.