O Fundacji

thumb logo1Projekt "Mała retencja - Duża sprawa -kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich" jest realizowany przez Fundację Ekologiczną "Zielona Akcja" 


Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” jest organizacją pożytku publicznego działającą od 1991r., której aktywność koncentruje się na prowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z działalnością na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, szczególnie obszarów wiejskich, aktywizowaniem społeczności lokalnych wokół inicjatyw chroniących walory przyrodnicze i kulturowe.

Celem Fundacji jest: 

Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych kraju 
Rozwój działalności na rzecz ochrony przyrody 
Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych 
Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju, szczególnie obszarów wiejskich 

Cele te realizujemy poprzez: 

1.   Czynną ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych. 
2.  Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości, krajoznawstwa, edukacji oświaty i wychowania. 
3.    Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-edukacyjnej i doradczej w w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
4.   Współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"
Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica
tel. (76) 723 81 01
fax (76)721 24 96
www.zielonaakcja.pl