Projekt Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja
Kampania na rzecz poprawy
małej retencji na obszarach wiejskich
Kampania na rzecz poprawy
małej retencji na obszarach wiejskich
Home » Szkolenia

Za nami 2 warsztaty w zakresie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w Gminie Dobroszyce.

Pierwszy warsztat miał na celu identyfikację problemów z zakresu gospodarowania wodą, prezentację lokalnej diagnozy potencjału wodno-retencyjnego gminy w aspekcie zmian klimatycznych oraz określenie możliwych rozwiązań adaptacyjnych do zastosowania na poziomie gminy przy uwzględnieniu możliwości finansowania, zaangażowania i współpracy społeczności lokalnej. Drugi miał na celu opracowanie rekomendacji do planów rozwojowych Gminy. Warsztaty były realizowane w ramach projektu pn „Wzmacnianie udziału społeczności lokalnych w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu” finansowanego ze środków MRPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

wrzesień 2016

W dniach 31.08.2016 i 8.09.2016 odbyły się warsztaty w zakresie działań adaptacyjnych do zmian klimatu dla Miasta Kowary. Pierwszy warsztat miał na celu identyfikację problemów z zakresu gospodarowania wodą, prezentację lokalnej diagnozy potencjału wodno-retencyjnego gminy w aspekcie zmian klimatycznych oraz określenie możliwych rozwiązań adaptacyjnych do zastosowania na poziomie gminy przy uwzględnieniu możliwości finansowania, zaangażowania i współpracy społeczności lokalnej. Drugi miał na celu opracowanie rekomendacji do planów rozwojowych Gminy. Warsztaty były realizowane w ramach projektu pn „Wzmacnianie udziału społeczności lokalnych w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu” finansowanego ze środków MRPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 

Materiały pokonferencyjne "Alternatywne sposoby gospodarowania wodą zgodnie z wymogami środowiska"


1. Realizacja projektu Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich

Pobierz plik: pobierz 1.pdf 1.pdf


2. Współpraca partnerska wspierająca działania rolników i środowisk wiejskich na rzecz ochrony zasobów wodnych i krajobrazu wsi

Pobierz plik: pobierz 2.pdf 2.pdf


3. Rola zadrzewień dla ochrony zasobów wodnych na obszarach rolniczych w aspekcie zmian klimatycznych

Pobierz plik: pobierz 3.pdf 3.pdf


4. Dobre praktyki lokalnego wdrażania%20 przedsięwzięć małej retencji

Pobierz plik: pobierz 4.pdf 4.pdf


5. Mała retencja realizowana przez Lasy Państwowe – koncepcja zadań i prowadzenia inwestycji w obszarach niezalesionych

Pobierz plik: pobierz 5.pdf 5.pdf


6. Mała retencja na obszarach wiejskich możliwe działania w skali lokalnej podejmowane przez społeczności wiejskie i samorządy

Pobierz plik: pobierz 6.pdf 6.pdf


7. Finansowanie oddalonych działań w ochronie gospodarki wodnej obszarów wiejskich w Polsce

Pobierz plik: pobierz 7.pdf 7.pdf

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt "Mała Retencja - Duża Sprawa

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt "Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich", realizowanej w formie spotkania partnerów projektu p.n. „Alternatywne sposoby gospodarowania wodą zgodnie z wymogami środowiska, która odbędzie się  w dniu 22.06.2015r., w sali konferencyjnej EkoCentrum, ul. Św. Wincentego  25A, we Wrocławiu.
Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń wśród partnerów projektu oraz przedstawicieli różnych środowisk odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą.

Szczegółowe informacje znajdują się z zaproszeniu, w załączniku.

Debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści"

W województwie zachodniopomorskim odbyła się debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści" podjęto dyskusję na temat sposobów praktycznego wspierania działań z zakresu małej retencji na obszarach wiejskich. Głos zabrali naukowcy, samorządowcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy wsi. Debata składała z 2 części, w pierwszej uczestnicy wysłuchali wykładów wprowadzających, dotyczących roli i znaczenia małej retencji nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Przedstawiono również przykłady zrealizowanych już dobrych praktyk małej retencji na terenie W drugiej części debaty zorganizowano 3 panele dyskusyjne związane m.in. z polityką względem małej retencji. Po zaangażowanych dyskusjach przedstawiciele każdej z grup zaprezentowali swoje propozycje rozwiązań, które stanowiły podsumowanie debaty. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w debacie. Zapisy z debaty zostaną przekazane instytucjom zajmującym się gospodarowaniem wodą w wymienionym województwie.

Debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści"

Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja w ramach współpracy zaprasza do przeprowadzenia w gminie debaty "Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści". Odbiorcami debaty mogą być mieszkańcy miejscowości, urzędnicy z zakresu ochrony i gospodarowania wodą na obszarach wiejskich oraz ekolodzy.
Organizatorzy jak i uczestnicy zyskają możliwość dyskusji i wymiany poglądów dotyczących gospodarki wodnej i retencjonowania wód, podejmą dyskusję nad zwiększeniem zdolności retencyjnych terenów rolniczych, a także ochroną walorów przyrodniczych i krajobrazowych lokalnego środowiska.

Debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści"

W województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim odbyły się debaty "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści" podjęło dyskusję na temat sposobów praktycznego wspierania działań z zakresu małej retencji na obszarach wiejskich. Głos zabrali naukowcy, samorządowcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy wsi. Debata składała z 2 części, w pierwszej uczestnicy wysłuchali wykładów wprowadzających, dotyczących roli i znaczenia małej retencji nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Przedstawiono również przykłady zrealizowanych już dobrych praktyk małej retencji na terenie W drugiej części debaty zorganizowano 3 panele dyskusyjne związane m.in. z polityką względem małej retencji. Po zaangażowanych dyskusjach przedstawiciele każdej z grup zaprezentowali swoje propozycje rozwiązań, które stanowiły podsumowanie debaty. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w debacie. Zapisy z debaty zostaną przekazane instytucjom zajmującym się gospodarowaniem wodą w wyżej wymienionych województwach.

maj 2016

W dniach 23-24.04.2016 w Hotelu Chata Karczowiska odbył się warsztat szkoleniowy pn. „Lokalne działania adaptacyjne w gminie w aspekcie gospodarowania zasobami wodnymi, małą retencją i zachowaniem bioróżnorodności”. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele samorządów (pracownicy wydziałów ochrony środowiska, decydenci, radni), lokalnych organizacji, sołtysi, Rady Sołeckie,  zainteresowani  podejmowaniem aktywności w tym zakresie.

Podczas warsztatów poruszono tematykę:
- zmiany klimatyczne: tendencje, środowiskowe skutki w skali globalnej, regionalnej, lokalnej, proces adaptacji do zmian klimatu i jego oddziaływanie na środowisko;
- racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi: zasoby wodne w Polsce, na Dolnym Śląsku, racjonalna gospodarka wodna, niedobory wody- susze, zjawiska ekstremalne- powodzie, nawalne opady, systemy monitoringu suszy, ostrzegania hydrologicznego i meteorologicznego;
- mała retencja i zachowanie bioróżnorodności – działania wspierające racjonalne gospodarowanie wodą, poprawa warunków retencyjnych w ujęciu regionalnymi lokalnym – jakie działania można podejmować w gminie /obszary rolnicze i zabudowane/, przykłady dobrych praktyk;
- włączanie działań adaptacyjnych do lokalnych polityk publicznych /strategie rozwoju gmin, programy ochrony środowiska, plany zagospodarowania przestrzennego/;
- włączanie społeczności lokalnych do działań retencyjnych: oczka wodne, stawy, miejsca podmokłe, zbiorniki przeciwpożarowe, zadrzewienia, melioracje podstawowe.

Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" wspólnie z partnerem Świętokrzyskim  Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w konferencji realizowanej w formie debaty p.n. „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”, która odbędzie się w dniu 14.04.2014r. w Modliszewicach. Spotkanie ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad możliwościami praktycznego wdrażania działań z zakresu małej retencji. Szczegóły w zakładce szkolenia. 

Debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści"

W dniu 14.04.2014r. w Modliszewicach 47 uczestników debaty "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści" podjęło dyskusję na temat sposobów praktycznego wspierania działań z zakresu małej retencji na obszarach wiejskich. Głos zabrali naukowcy, samorządowcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy wsi. Debata składała z 2 części, w pierwszej uczestnicy wysłuchali 6 wykładów wprowadzających, dotyczących roli i znaczenia małej retencji nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Przedstawiono również przykłady zrealizowanych już dobrych praktyk małej retencji na terenie województwa świętokrzyskiego oraz przedstawiono zapisy nt. małej retencji w różnych dokumentach planistycznych. W drugiej części debaty zorganizowano 3 panele dyskusyjne związane m.in. z polityką względem małej retencji. Po zaangażowanych dyskusjach przedstawiciele każdej z grup zaprezentowali swoje propozycje rozwiązań, które stanowiły podsumowanie debaty. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w debacie. Zapisy z debaty zostaną przekazane instytucjom zajmującym się gospodarowaniem wodą na Dolnym Śląsku. 

Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" wspólnie z partnerem Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w konferencji realizowanej w formie debaty p.n. „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”, która odbędzie się w dniu 25.04.2014r. w Gliśnie. Spotkanie ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad 
możliwościami praktycznego wdrażania działań z zakresu małej retencji. Szczegóły w zakładce szkolenia. 

Debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści"

W dniu 13.02.2014r. we Wrocławiu 63 uczestników debaty "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści" podjęło dyskusję na temat sposobów praktycznego wspierania działań z zakresu małej retencji na obszarach wiejskich. Głos zabrali naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego, samorządowcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy wsi. Debata składała z 2 części, w pierwszej uczestnicy wysłuchali 6 wykładów wprowadzających, dotyczących roli i znaczenia małej retencji nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Przedstawiono również przykłady zrealizowanych już dobrych praktyk małej retencji na terenie Dolnego Śląska oraz przedstawiono zapisy nt. małej retencji w różnych dokumentach planistycznych. W drugiej części debaty zorganizowano 4 panele dyskusyjne związane m.in. z polityką względem małej retencji. Po zaangażowanych dyskusjach przedstawiciele każdej z grup zaprezentowali swoje propozycje rozwiązań, które stanowiły podsumowanie debaty. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w debacie. Zapisy z debaty zostaną przekazane instytucjom zajmującym się gospodarowaniem wodą na Dolnym Śląsku.

Pobierz plik: pobierz FEZA_o_projekcie.pdf FEZA_o_projekcie.pdf
   

Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" wspólnie z partnerem Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w konferencji realizowanej w formie debaty p.n. „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”, która odbędzie się w dniu 13.02.2014r. we Wrocławiu. Spotkanie ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad możliwościami praktycznego wdrażania działań z zakresu małej retencji. Szczegóły w zakładce szkolenia.

Podsumowanie szkolenia w Łące Prudnickej

W dniach 10-12 października 2013 roku w woj. opolskim odbyło się szkolenie w ramach projektu „Mała retencja - Duża sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich”. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby z różnych środowisk zawodowych: pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalni liderzy. Program szkolenia obejmował rolę i znacznie małej retencji na terenach rolniczych, dobre praktyki lokalnych przedsięwzięć, uwarunkowania formalno-prawne, źródła finansowania oraz aktywizację społeczności lokalnych przy wdrażaniu małej retencji. Wszystkim uczestnikom szkolenia pragniemy podziękować za udział w wykładach i warsztatach, a także za wszelkie przekazane nam uwagi i spostrzeżenia.

   

Podsumowanie szkolenia w Prusimie.

W dniach 3-5 października 2013 roku w woj. wielkopolskim odbyło się szkolenie w ramach projektu „Mała retencja - Duża sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich”. W spotkaniu wzięło udział 14 uczestników - pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Program szkolenia obejmował rolę i znacznie małej retencji na terenach rolniczych, dobre praktyki lokalnych przedsięwzięć, uwarunkowania formalno-prawne, źródła finansowania oraz aktywizację społeczności lokalnych przy wdrażaniu małej retencji. Wszystkim uczestnikom szkolenia pragniemy podziękować za udział w wykładach i warsztatach, a także za wszelkie przekazane nam uwagi i spostrzeżenia.

   

Program szkolenia dla doradców małej retencji na obszarach wiejskich

W załączniku szczegółowy program szkolenia.

Pobierz plik: pobierz Program_szkolenia.pdf Program_szkolenia.pdf

Szkolenie przygotowujące doradców małej retencji na obszarach wiejskich

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące doradców małej retencji na obszarach wiejskich. Zaproszenie skierowane jest do: pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego, instytucji zajmujących się gospodarowaniem wodą, przedstawicieli organizacji ekologicznych i lokalnych stowarzyszeń. Szkolenie to przygotowuje do promowania i planowania prostych przedsięwzięć małej retencji na obszarach wiejskich, zachęcania społeczności lokalnych do współpracy przy  ich wdrażaniu, oddziaływania na zmiany w  lokalnych i regionalnych politykach ochrony środowiska.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie pokrywa uczestnik szkolenia. Szkolenie jest współfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonej karty uczestnictwa i wysłanie mailem na adres bochynska@zielonaakcja.pl
O kwalifikacji do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Projekt nie ogranicza liczby osób uczestniczących w szkoleniu z jednej instytucji. Niemniej ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby osób z jednego podmiotu. Udział w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany telefonicznie i e-mailowo przez organizatora. Osoby, których uczestnictwo nie zostanie przez organizatora potwierdzone, jest jednoznaczne z niezakwalifikowaniem na szkolenie w danym terminie.

Szegóły w załącznikach poniżej.

Pobierz plik: pobierz karta_zgoszenia.doc karta_zgoszenia.doc

Szkolenie doradców małej retencji

Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane organizacje i instytucje, a także indywidualne osoby do uczestnictwa w projekcie "Mała Retencja - Duża Sprawa". W ramach projektu można wziąć udział  w atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleniach z zakresu ochrony i gospodarowania wodą na obszarach wiejskich.